€20 korting bij aankoop van minstens €60 | Gratis verzending

ALGEMENEVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
a) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst met leveringsadres in België, door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met BVBA VINUM MOVENS, Nauwstraat 2, 2800 Mechelen, BE 0648.948.509 , in dezen handelend onder de handelsnaam “Our Daily Bottle”. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepasselijk op verkopen gerealiseerd via een ander kanaal dan de website.
b) Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden zoals door de klant geformuleerd, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BVBA VINUM MOVENS aanvaard werden.

ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN

a) Wijnabonnementen
De wijnabonnementen verkocht op deze website omvatten een abonnement gedurende 12 of 36 maanden op een pakket dat iedere maand uit twee verschillende wijnen bestaat.
De selectie van deze wijnen gebeurt door BVBA VINUM MOVENS en kan in geen geval grond zijn voor welke betwisting dan ook.
Daarnaast geeft de prijs van het wijnabonnement ook toegang tot clubvoordelen allerhande, die echter geen deel uitmaken van de koopovereenkomst van de abonnementsformule.
De clubvoordelen voormeld worden vrij bepaald door de BVBA VINUM MOVENS en kunnen derhalve in geen enkel geval een reden zijn tot betwisting van de overeenkomst met betrekking tot de wijnabonnementen.
De op deze website aangeboden wijnabonnementen verschillen in elkaar met betrekking tot betaling en opzegbaarheid (zie hierover verder in art.8) :
1) Een formule waarbij de gehele som voor het abonnement van 12 maanden onmiddellijk betaald wordt, hierna genoemd “jaarformule”. De klant geniet hierbij een korting die door BVBA VINUM MOVENS discretionair bepaald wordt, en herzien kan worden na afloop van iedere periode van 12 maanden.
2) Een formule waarbij maandelijks 1/36ste van de gehele som voor het abonnement van 36 maanden betaald wordt, hierna genoemd “maandformule”.

b) Nabestellingen
De klant zal een wijn uit de abonnementsformule kunnen nabestellen met een korting op de initiële prijs in de abonnementsformule.
Het kortingspercentage wordt discretionair bepaald door de BVBA VINUM MOVENS en kan geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.
BVBA VINUM MOVENS behoudt zich het recht voor dit kortingspercentage zonder beperkingen te herzien gedurende de looptijd van het wijnabonnement van de klant en dit zonder dat de BVBA VINUM MOVENS verplicht is de klant hiervan op welke wijze dan ook op de hoogte te brengen.
De mogelijkheid tot nabestelling geldt zolang het product beschikbaar is.

Klanten die geen abonnement zoals onder a) hebben lopen kunnen ook bestellen via de webshop en betalen verzendkosten. De vaststelling van deze verzendkosten en de voorwaarden van vrijstelling van deze kost worden discretionair bepaald door de BVBA VINUM MOVENS en kunnen geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.

c) Speciale aanbiedingen
Eventuele speciale aanbiedingen uitgaande van de BVBA VINUM MOVENS kunnen in geen geval de basis vormen voor een betwisting met betrekking tot de abonnementsformule zoals besproken onder art.2, a) of een nabestelling zoals besproken onder art. 2, b). De speciale aanbieding geldt zolang het product beschikbaar is.

ARTIKEL 3. PRIJS
De op de website vermelde prijzen voor de abonnementsformules per 12 maanden of per maand zijn steeds inclusief BTW en inclusief leveringskosten in België, waarbij door de klant kan geopteerd worden voor ofwel levering in een pakketshop ofwel thuislevering volgens de modaliteiten van onze derde dienstverleners.
Andere leveringsmogelijkheden kunnen mogelijk aangeboden worden, maar dit mits betaling van een supplement zoals vermeld op de website en tijdens het bestelproces.
Voor bestellingen uit het buitenland moet de klant BVBA VINUM MOVENS persoonlijk contacteren. BVBA VINUM MOVENS zal dan een gepersonaliseerde offerte opmaken.
De BVBA VINUM MOVENS behoudt zich het recht voor deze tarieven te herzien na afloop van de initiële termijn van 12 maanden van het wijnabonnement, of op ieder moment voor nabestellingen en speciale aanbiedingen.

ARTIKEL 4. BESTELLING
a) Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “IK WIL LID WORDEN” (of iedere variante hierop zoals aanwezig op de website). De klant zal dan een betalingsproces doorlopen. De bestelling is pas definitief wanneer de klant een bevestiging ontvangst vanwege BVBA VINUM MOVENS dat zijn bestelling geregistreerd werd en het betalingsproces goed werd doorlopen. BVBA VINUM MOVENS zal in geen enkel geval overgaan tot levering wanneer geen tijdige betaling ontvangen werd.
b) Bestellingen kunnen ook per mail geplaatst worden via order@vinummovens.com en zijn slechts geldig na bevestiging door BVBA VINUM MOVENS en na ontvangst van de betaling.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT
BVBA VINUM MOVENS gedraagt zich naar bepalingen aangaande het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 e.v. WER.
De Klant die beroep wil doen op het wettelijk voorziene herroepingsrecht moet dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan BVBA VINUM MOVENS meedelen overeenkomstig artikel VI.49 WER. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de:

  •  Verkoopovereenkomst: d.i. de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen;
  •  Dienstenovereenkomst: d.i. de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In diens mededeling- per e-mail- moet de Klant aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet dan ook vermeld worden:
- De vermelding van de datum van order;
- De datum van ontvangst van de goederen;
- De datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
- Naam en adres van de Klant;
- Handtekening van de Klant;

De Klant kan zich slechts op zijn herroepingsrecht beroepen in het geval de goederen niet geopend werden. Overeenkomstig artikel VI.53, 4° WER is BVBA VINUM MOVENS immers niet gehouden goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben terug te nemen, hetgeen het geval is bij de opening van een fles wijn.
De Klant dient de desbetreffende ongeopende producten onmiddellijk terug te sturen naar BVBA VINUM MOVENS, en dit overeenkomstig artikel VI.51, §1 WER uiterlijk binnen de 14 dagen na de mededeling tot herroeping, tenzij BVBA VINUM MOVENS aangeboden heeft de goederen zelf af te halen.
Wat betreft de terugbetaling zal BVBA VINUM MOVENS deze opschorten overeenkomstig artikel VI.50, §3 WER zolang zij geen bewijs van terugzending heeft ontvangen van de Klant. Overeenkomstig artikel VI.50, §2 WER is BVBA VINUM MOVENS bovendien niet gehouden de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Daarnaast zal de Klant in ieder geval alle kosten en risico van de terugzending dragen zoals bepaald in artikel VI.51, §1, lid 2 WER.
Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn ov. artikel VI.51, §2 WER. BVBA VINUM MOVENS is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.
Indien de Klant niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant.
BVBA VINUM MOVENS verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Klant.

ARTIKEL 5bis. NIET TEVREDEN, GELD TERUG - GARANTIE

BVBA VINUM MOVENS verbindt zich ertoe de klant terug te betalen indien deze niet tevreden is met de kwaliteit van de ontvangen wijn. Hiertoe dient de klant de BVBA VINUM MOVENS per telefoon of mail te contacteren om deze terugbetaling aan te vragen. Deze garantie is enkel van toepassing indien de fles nog minstens 80 % van zijn oorspronkelijke volume bevat. BVBA VINUM MOVENS zal hetzij de fles waarvan sprake ophalen, hetzij de klant een retourlabel aanleveren.

ARTIKEL 6. BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via de aangeboden betalingsmogelijkheden of via overschrijving indien een bestelling via mail gebeurt.
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.
Bij de keuze voor een maandelijks opzegbare formule moet betaling tussenkomen voor de 25ste van iedere maand. Betaling na deze datum wordt als laattijdig beschouwd.
De BVBA VINUM MOVENS vraagt hiervoor een betalingsmandaat van de klant. De klant verbindt zich er toe een permanente betalingsopdracht te geven aan zijn of haar financiële instelling en, wanneer deze niet gebeurt via onze betalingsprocesverwerker, het bewijs van deze permanente opdracht over te maken aan de BVBA VINUM MOVENS.
De BVBA VINUM MOVENS behoudt zich het recht voor om de levering van het pakket op te schorten tot betaling door de klant.
Wanneer de klant in gebreke blijft over te gaan tot tijdige en volledige betaling gedurende twee maanden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd ten laste van de klant. De klant blijft dan betaling verschuldigd van het nog openstaande bedrag van de resterende looptijd van het abonnement vanaf het moment van de eerste wanbetaling die uiteindelijk aanleiding gaf tot ontbinding.

ARTIKEL 7. LEVERINGSMODALITEITEN
a) Adres
Levering zal gebeuren door onze derde dienstverlener of de BVBA VINUM MOVENS zelf op het door de klant bij bestelling meegedeelde adres. De klant verbindt er zich toe om elke wijziging van leveringsadres voor de 25ste van de maand van voorziene levering door te geven aan de BVBA VINUM MOVENS. De klant is aansprakelijk voor alle schade geleden door de BVBA VINUM MOVENS in causaal verband met de niet-tijdige melding van het nieuwe leveringsadres.
b) Leveringstermijn abonnementen
I. De abonnementsformules zullen geleverd worden in de laatste dagen van iedere maand. De leveringsdatum aangaande de abonnementsformules is louter indicatief en kan de BVBA VINUM MOVENS derhalve niet verbinden. De klant zal door de pakketleverancier op de hoogte gebracht worden van het moment van beschikbaarheid in de pakketshop of van levering.
II. Nabestellingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.
III. Speciale aanbiedingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL 8. OPZEGGING
a) In de jaarformule is geen opzegging mogelijk gedurende de initiële looptijd. De klant kan dus in geen enkel geval de betaalde som terugvorderen.
b) In de maandformule is opzegging door de klant mogelijk mits deze opzegging wordt gemeld voor de 25ste van de maand volgens de voorziene procedure in de persoonlijke ruimte van de klant op de website van Our Daily Bottle.
Deze opzegging kan ook gemeld worden per mail binnen dezelfde termijn maar geldt enkel na expliciete schriftelijke kennisgeving van ontvangst door de BVBA VINUM MOVENS.

ARTIKEL 9. AUTOMATISCHE HERNIEUWING
Behoudens expliciete opzegging door de klant via zijn persoonlijke pagina op de website voor de 25ste van de maand van de laatste levering, zal het contract automatisch opnieuw vernieuwd worden na verloop van 12 maanden, en dit zowel voor de maandformule als voor de jaarformule.

ARTIKEL 10. KLACHTEN EN GARANTIE
a) De BVBA VINUM MOVENS verbindt zich ertoe alle klachten en garanties die meegedeeld worden aan haar klantendienst zo spoedig mogelijk op te lossen en een adequate oplossing te voorzien.
b) De BVBA VINUM MOVENS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die valt onder de verantwoordelijkheid van een derde dienstverlener.
c) De BVBA VINUM MOVENS is niet aansprakelijk voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen als deze niet-naleving een gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en kanton Mechelen bevoegd.

ARTIKEL 12. PRIVACYBEPALINGEN
a) BVBA VINUM MOVENS verbindt zich ertoe de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, evenals alles geldende uitvoeringsbesluiten, na te leven.
b) De BVBA VINUM MOVENS verzamelt persoonlijke gegevens voor commerciële – en marketing doeleinden en verbindt zich ertoe deze nooit door te geven aan derde partijen. Indien de klant hieromtrent vragen of opmerkingen heeft kan hij steeds terecht bij een van de zaakvoerders van BVBA VINUM MOVENS.
c) De klant heeft steeds het recht zich op simpel verzoek en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van diens contactgegevens voor doeleinden van direct marketing. Tevens kan de klant steeds toegang vragen tot deze persoonsgegevens en kan hij deze op ieder moment laten wijzigen of verbeteren.
d) De BVBA VINUM MOVENS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verspreiding van deze persoonsgegevens wegens een gegevenslek, dan wel in geval van opvordering door de overheid in de meest ruime zin van het woord.

ARTIKEL 13. SPECIALE BEPALING
De BVBA VINUM MOVENS verbindt zich ertoe geen alcohol te verkopen aan minderjarigen overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving.
Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van (poging tot) misleiding of omzeiling van deze regelgeving door haar klanten en zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele gevolgen verbonden aan deze (poging tot) misleiding of omzeiling.

ARTIKEL 14. BINDING
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik verklaar de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.